หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
Download Program


การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. ติดต่อขอรับใบสอบประวัติผู้สูงอายุได้ที่ ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2384-0475 โทรสาร 0-2384-0452

2. นำใบสอบประวัติผู้สูงอายุไปให้ผู้ใหญ่บ้าน (ประธานศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน) ที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้สัมภาษณ์และกรอกใบสอบประวัติผู้สูงอายุพร้อมลงนาม

3. นำใบสอบประวัติผู้สูงอายุ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ยื่นที่ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. ใบสอบประวัติผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

คุณสมบัติ

1. อายุ 60 ปีขึ่นไป
2. มีสัญชาติไทย
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนและอาศัยอยู่ในเขต องค์การปกครองบางด้วน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
4. มีฐานะครอบครัวยากจน (ตามมาตรฐาน จปฐ.) หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
5. ได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ให้เป็นผู้สมควรได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ

การจ่ายเงินหรือโอนเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน จะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท/ครั้ง ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้

1. จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิด้วยเงินสด
2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุที่มีสิทธิหรือจัดส่งให้แก่ผู้รับมอบอำนาจนั้นโดยธนาณัต

3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินนี้ หรือจัดส่งโดยทางธนาณัติ
4. จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุที่มีสิทธิ

การรายงานตนเมื่อได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจะต้องแสดงตนที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนภายในเดือนกันยายนของทุกปี หากไม่สามารถแสดงตนได้ก็ให้ส่งหนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่ซึ่งรับรองโดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายทะเบียนท้องถิ่น แจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ว่าผู้สูงอายุนั้นยังมีชีวิตอยู่

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๙ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน