ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
  ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา
  ศาสนาและวัฒนธรรม
  เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการสังคม
  ผลงาน อบต.
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
     
 
 
 
 
 
เริ่ม : 2010-09-24
ปิด : 2011-09-24
ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลเว็บไซต์?
Best
Good
Fair
Poor
 
 
 
คำสั่ง อบต.

     
       - คำสั่งที่ 82/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2549(งวดที่ 2) - [3/05/2549] - 734)
     - คำสั่งที่ 81/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2549(งวดที่2) - [3/05/2549] - 512)
     - คำสั่งที่ 80/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ระดับโรงเรียน - [3/05/2549] - 180)
     - คำสั่งที่ 79/2549 ให้พนักงานส่วนตำบลบเข้ารับการฝึกอบรม - [2/05/2549] - 967)
     - คำสั่งที่ 78/2549 ให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรม - [1/05/2549] - 774)
     - คำสั่งที่ 77/2549 แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและอยู่เวรประจำสถานที่ราชการ - [28/04/2549] - 883)
     - คำสั่งที่ 76/2549 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549(ครั้งแรก) - [28/04/2549] - 1729)
     - คำสั่งที่ 75/2549 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549(ครั้งแรก) - [28/04/2549] - 2507)
     - คำสั่งที่ 74/2549 - [18/04/2549] - 658)
     - คำสั่งที่ 73/2549 แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - [18/04/2549] - 619)
     - คำสั่งที่ 72/2549 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อป้องกันเหตุการณ์หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆในวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา - [17/04/2549] - 565)
     - คำสั่งที่ 71/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ - [17/04/2549] - 439)
     - คำสั่งที่ 70/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารนากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2549 - [31/03/2549] - 7746)
     - คำสั่งที่ 69/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง ประจำป๊งบประมาณ 2549 - [31/03/2549] - 586)
     - คำสั่งที่ 68/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ - [31/03/2549] - 441)
     - คำสั่งที่ 67/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับงานจ้างเหมา - [31/03/2549] - 546)
     - คำสั่งที่ 66/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล เพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น - [31/03/2549] - 1547)
     - คำสั่งที่ 65/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน - [31/03/2549] - 1955)
     - คำสั่งที่ 64/2549 แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้อยู่เวรประจำสถานที่ราชการ - [31/03/2549] - 721)
     - คำสั่งที่ 63/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน - [22/03/2549] - 1610)
     - คำสั่งที่ 62/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับงานจ้างเหมา - [22/03/2549] - 481)
     - คำสั่งที่ 61/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ - [22/03/2549] - 464)
     - คำสั่งที่ 60/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน - [22/03/2549] - 754)
     - คำสั่งที่ 59/2549 การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร - [17/03/2549] - 719)
     - คำสั่งที่ 58/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน - [15/03/2549] - 633)
     - คำสั่งที่ 57/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร - [9/03/2549] - 982)
     - คำสั่งที่ 56/2549 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - [9/03/2549] - 752)
     - คำสั่งที่ 55/2549 ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือน - [9/03/2549] - 1077)
     - คำสั่งที่ 54/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ - [8/03/2549] - 489)
     - คำสั่งที่ 53/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ - [6/03/2549] - 433)
     - คำสั่งที่ 52/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับงานจ้างเหมา - [3/03/2549] - 467)
     - คำสั่งที่ 51/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับงานจ้างเหมา - [1/03/2549] - 460)
     - คำสั่งที่ 50/2549 เรื่องแต่งตังผู้ตรวจเวรและอยู่เวรประจำสหหถานที่ราชการ - [28/02/2549] - 580)
     - คำสั่งที่ 49/2549 - [28/02/2549] - 448)
     - คำสั่งที่ 48/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ - [28/02/2549] - 456)
     - คำสั่งที่ 47/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับงานจ้างเหมา - [28/02/2549] - 496)
     - คำสั่งที่ 46/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยางรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน - [24/02/2549] - 64)
     - คำสั่งที่ 45/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน - [24/02/2549] - 570)
     - คำสั่งที่ 44/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ - [21/02/2549] - 458)
     - คำสั่งที่ 43/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับงานจ้างเหมา - [20/02/2549] - 489)
     - คำสั่งที่ 42/2549 ให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝีกอบรมแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ - [20/02/2549] - 531)
     - คำสั่งที่ 41/2549 - [20/02/2549] - 427)
     - คำสั่งที่ 40/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ - [20/02/2549] - 1255)
     - คำสั่งที่ 39/2549 ให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ - [8/02/2549] - 574)
     - คำสั่งที่ 38/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ - [8/02/2549] - 948)
     - คำสั่งที่ 37/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ-5 มค49 - [8/02/2549] - 970)
     - คำสั่งที่ 36/2549 ให้พนักงานส่วนตำบลบางด้วนได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - [3/02/2549] - 948)
     - คำสั่งที่ 35/2549 บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลบางด้วน - [3/02/2549] - 1737)
     - คำสั่งที่ 34/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์- กจ 1511 - [1/02/2549] - 629)
     - คำสั่งที่ 33/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการจัดทำฝาบ่อพัก - [31/01/2549] - 622)
      หน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 >>
 
     
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
Protect The King ธนาคารออมสิน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8